Letselschade Claimen

Letselschade Claimen

Ongeval melden

Onze letselschadespecialist neemt vrijblijvend telefonisch contact met u op.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ouderen aan Infuus

Letselschade Claimen

In de meeste gevallen verloopt de afwikkeling van de schade goed. De verzekering van de tegenpartij vergoedt uw schade, de rechter wijst uw vordering tot schadevergoeding toe of u krijgt een betaling uit een fonds om schadeloos gesteld te worden. Om letselschade te claimen moet wel aan de volgende vereisten zijn voldaan:

  1. Er moet een aansprakelijke partij aan te wijzen zijn;
  2. Als slachtoffer moet je zelf schuldloos zijn;
  3. Er moet (blijvend) letsel zijn door het ongeval; en
  4. Tot slot dient er financieel nadeel te zijn als gevolg van het ongeval.

De eerste drie punten lijken voor zich te spreken. De vraag is vervolgens wat financieel nadeel is. Dit zijn kortweg alle kosten die u zonder ongeval niet gemaakt zou hebben. Denk daarbij aan de volgende schadeposten: bijvoorbeeld de reiskosten die iemand moet maken voor bezoeken aan artsen en therapeuten, de kosten voor huishoudelijke hulp of zelfs schade doordat iemand zijn baan verliest.

Het verhalen van dergelijke schade is een langdurig en ingewikkeld proces. Daarom is het verstandig professionele en deskundige hulp in te schakelen. Wij bieden deze hulp. Wij beoordelen de aansprakelijkheid en nemen de administratieve rompslomp van u over. Zo kunt u zich richten op uw herstel. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor een gratis advies.

Medische stappen na een ongeval

Wanneer iemand een ongeval is overkomen in het verkeer of op het werk dan zal medische behandeling noodzakelijk zijn. Voor de letselschadezaak is van belang hoe het herstel van het slachtoffer verloopt. Veel letsels herstellen volledig zonder restverschijnselen. Op het moment dat iemand restloos geneest van de gevolgen van een ongeval, kan worden overgegaan tot het in kaart brengen van de schade. Vervolgens kan een regeling worden bereikt.

In die zaken waar iemand klachten blijft houden na een ongeval en deze klachten leiden tot beperkingen, zal moeten worden gewacht met een regeling tot de medische sector aangeeft dat er een medische eindtoestand is. Vaak is die situatie bereikt twee jaar na het ongeval. Voorwaarde daartoe is wel dat er geen behandelingen meer plaatsvinden waardoor een verbetering kan worden bereikt. Denk daarbij aan operaties, revalidatietrajecten of psychologische therapieën. Op het moment dat de medische sector aangeeft dat een medische eindtoestand is bereikt, dient te worden vastgesteld welke klachten en beperkingen op dat moment nog aanwezig zijn. Hiervoor wordt een beoordelend onafhankelijk medisch onderzoek gelast op het vakgebied van de klachten en beperkingen. Dat wil zeggen dat bij breuken een orthopeed zal worden ingeschakeld, bij neurologische klachten een neuroloog en bij psychisch klachten en psychiater. Op basis van het rapport dat dan beschikbaar is voor beide partijen, zal kunnen worden toegewerkt naar een regeling van het dossier.

Wanneer er sprake is van mogelijke toekomstige risico’s zal het dossier worden geregeld met een voorbehoud. Een voorbehoud heeft als doel het dossier te kunnen heropenen wanneer in de toekomst zich een medische risico openbaart.

De medische behandelingen zijn tevens nodig om een medisch dossier beschikbaar te krijgen. Regelmatig bezoek aan artsen en therapeuten zorgt voor een optimaal medisch dossier. Het medisch dossier is van belang voor de discussie over het medisch causaal verband tussen de klachten en beperkingen en het ongeval.

Stappenplan in letselschadezaak

In een letselschadezaak zijn er een vast omlijnde stappen die moeten worden doorlopen. Zo moet er een aansprakelijke partij zijn om de schade te verhalen. Het is daarom van belang om een erkenning van de aansprakelijkheid te krijgen.

Nadat aansprakelijkheid is erkend dient er informatie beschikbaar te komen waaruit de klachten blijken die het slachtoffer ervaart. De aan het ongeval toerekenbare klachten veroorzaken mogelijk beperkingen. Wanneer duidelijk is welke beperkingen voortvloeien uit het ongeval, kan worden overgegaan tot het in kaart brengen van de schade.

Het stappenplan kan dan ook als volgt schematisch worden weergegeven:

  • Na ongeval dient de wederpartij aansprakelijk te worden gesteld;
  • Na erkenning van aansprakelijkheid, wordt in kaart gebracht welk letsel het slachtoffer heeft opgelopen en welke behandelingen hebben plaatsgevonden als ook nog moeten plaatsvinden;
  • In afwachting van het herstel van het slachtoffer van de letsels opgelopen bij een ongeval, worden de gemaakte kosten in kaart gebracht. Gedacht moet worden aan reiskosten, medische kosten, kledingschade en overige materiële schade. Bij ernstig letsel waarvan reeds direct vaststaat dat er een hoog bedrag aan immateriële schade moet worden voldaan (amputaties, ernstige breuken, et cetera) kan ook een voorschot op het smartengeld worden verzocht;
  • Wanneer een slachtoffer klachtenvrij kan tot het in kaart brengen van de totale schade worden overgegaan;
  • Behoud een slachtoffer klachten en daaruit voortvloeiende beperkingen en geven de artsen aan dat verdere behandeling geen verbetering van de situatie zal opleveren, dan dient een onafhankelijk medisch onderzoek plaats te vinden om te beoordelen welke klachten ongevalsgevolg zijn en welke beperkingen uit die klachten voortkomen;
  • Nadat de definitieve rapporten beschikbaar zijn gekomen, kan tot het in kaart brengen van de totale schade worden overgegaan;

Wanneer de totale schade in kaart is gebracht, eventueel door inschakeling van een rekenkundig bureau, kan tot regeling van het dossier worden overgegaan. Daarbij moet rekening worden gehouden met eventuele toekomstige risico’s.

Onze service

Wij leveren u rechtshulp met vastberadenheid en betrokkenheid. Onze rechtshulp ziet niet alleen op het beoordelen van de aansprakelijkheid en de schade maar ook op vragen over arbeidsrecht, eigen verzekering of uitkering van het UWV.

Samen goed voor 45 jaar ervaring in letselschade

Gratis als aansprakelijkheid erkend is

Het verhalen van letsel-schade vereist vakkundig aanpak

Wij gaan voor het beste resultaat