Algemeen
06.08.2018
2 min om te lezen

Gerechtshof Amsterdam 4 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1181

In het arrest ABN Amro / Nieuwenhuys d.d. 11 maart 2005 heeft de Hoge Raad reeds geoordeeld dat een werkgever ook aansprakelijk gehouden kan worden voor psychische klachten van zijn werknemer en niet enkel voor fysieke klachten.

Werknemer in dit geschil (bij het Gerechtshof Amsterdam) stelt dat de werkgever aansprakelijk is voor de geleden materiële en immateriële schade ten gevolge van zijn burn-out. De burn-out zou een gevolg zijn van ziekmakende omstandigheden op de werkvloer, zoals hoge werkdruk, onderbezetting en chaos.

Krachtens de toepasselijke bewijsregels is het aan de werknemer om te stellen en te bewijzen dat schade is geleden in de uitoefening van de werkzaamheden. Indien dit vast is komen te staan is de regel dat de bewijslast wordt omgedraaid. Dit wordt de ‘arbeidsrechtelijke omkeringsregel’ genoemd. Het is vervolgens aan de werkgever om te bewijzen dat voldaan is aan de zorgplicht die op hem rust. Deze regel drukt het vermoeden uit dat de gezondheidsschade van de werknemer is veroorzaakt door de omstandigheden waarin deze zijn werkzaamheden heeft verricht. Voor dit vermoeden is geen plaats indien het verband tussen de gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden te onbepaald of te onzeker is.

Het Gerechtshof oordeelt in deze zaak dat niet kan worden aangenomen dat de werkzaamheden naar objectieve maatstaven zodanig psychisch belastend waren dat de werknemer daardoor letsel heeft opgelopen. Psychisch letsel is over het algemeen multifactorieel van aard waardoor het verband tussen de gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden te onzeker en onbepaald is. De omkeringsregel is niet van toepassing. Tot heden acht het Hof de omstandigheden en het verband met de gezondheidsschade niet voldoende bewezen, de werknemer krijgt de kans dit alsnog te bewijzen.

Daarnaast oordeelt het hof dat de werknemer op onvoldoende klemmende wijze heeft geklaagd over de omstandigheden op de werkvloer, de werkgever had om die reden geen actie behoeven te ondernemen.