Arbeidsongevallen
13.01.2020
1 min om te lezen

Arbeidsongeval met heftruck in magazijn

Hoge Raad 22-11-2019
Op 15-04-2010 heeft werknemer blijvend letsel opgelopen tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. In eerste instantie wordt werkgever door de kantonrechter te Nijmegen niet aansprakelijk geacht. Het ontstaan van het ongeval zou aan werknemer zelf te wijten zijn.

In hoger beroep oordeelt het Hof Arnhem-Leeuwarden op 19-06-2018 dat de werkgever zijn zorgplicht ex artikel 7:658 BW heeft geschonden. Er golden voor de specifieke situatie, geen specifieke op het concrete risico toegesneden, maar slechts algemene regels. Werkgever had zich ervan moeten vergewissen of de inhoud van de regels door de werknemers is gelezen en begrepen. Daarnaast had zij aan de inhoud en het belang daarvan bij herhaling aandacht moeten schenken gezien het specifieke risico. Voor werknemer in casu klemt dit te meer nu Nederlands niet zijn moedertaal is. Werkgever wordt aansprakelijk geacht.

Hierop gaat werkgever in cassatie. Op 22-11-2019 oordeelt de Hoge Raad dat de door werkgever aangevoerde klachten niet tot cassatie kunnen leiden. Dit behoeft geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Na 9 ½ jaar kunnen wij voor onze cliënt dan ook verder met de regeling van zijn schade wegens het ernstige orthopedische letsel dat hij bij dit bedrijfsongeval opliep.
Voor meer informatie, neemt u dan contact op met ons kantoor via 030 242 85 99 of mail naar info@sdwadvocaten.nl
ECLI:NL:HR:2019:1831